സല്യൂട്ടിന് കൂപ്പുകൈ; പിന്നെ അടുത്തുവിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം

2021.09.17 05:25 _-deleted- സല്യൂട്ടിന് കൂപ്പുകൈ; പിന്നെ അടുത്തുവിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം

സല്യൂട്ടിന് കൂപ്പുകൈ; പിന്നെ അടുത്തുവിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം submitted by _-deleted- to Kerala [link] [comments]


2021.09.17 05:25 shinybidoof11 2471

[tsv7] Hiya, happy to hatch!

IGN ID TSV Version Lang Friend Code Time Zone
Timothy 651716 2471 US ENG Ask! EST
Progress: 1st PC Availability: Very sporadic, please leave your availability and I'll work my schedule around yours :)
Please leave the following info below (Feel free to copy/paste the form if you'd like):
- **IGN:** - **FC:** - **Egg:** - **Prehatched:** - **Nickname:** (optional) - **Timezone:** - **Availability:** - **Active TSV Thread:** 
Other TSVs:
Master TSV List
My Reference
Old Thread(s): First, Second
submitted by shinybidoof11 to SVExchange [link] [comments]


2021.09.17 05:25 screaming_gopher “Crispy chicken sandwich taco”

“Crispy chicken sandwich taco” submitted by screaming_gopher to shittyfoodporn [link] [comments]


2021.09.17 05:25 AsimiMoon AWESOME VRCHAT DANCING

AWESOME VRCHAT DANCING submitted by AsimiMoon to VRchat [link] [comments]


2021.09.17 05:25 PoliticsIsAllLife Does anyone here have hundreds or thousands of units over large apartment buildings as a side business and still work a day job?

I realize if you were to self-manage, this wouldn't be feasible. I suppose this presumes that you would hire property management at this scale.
Just looking to get some anecdotes from people who have made it that far. How much did you initially invest and what is the total asset value of your units now? When did you start? If you hire property management, does it allow you to maintain such a large portfolio without so much time investment that you can continue to work W-2?
submitted by PoliticsIsAllLife to realestateinvesting [link] [comments]


2021.09.17 05:25 geauxtigaz Armor mod not showing up

I have most +5 and +10 armor mods but for some reason I do not have +10 recovery or mobility. I can’t seem to understand why. Any ideas?
submitted by geauxtigaz to destiny2 [link] [comments]


2021.09.17 05:25 SubstantialNigh 🔥 RastaSwap - The #1 AMM Decentralized Exchange for Cannabis tokenized stocks - Last days of pre-sale - Current price is 0.05 and ICO price start at 0.11 💎

This project its a like Pancakeswap or Uniswap but cannabis tokenized stocks! Current price of token is $0.05 and price on ICO will start at $0.11
Check project website: www.rastaswap.com
if you going to buy some tokens use my affiliate link and you can get 5% bonus.
https://app.rastaswap.com/invite?ref=UD00687
submitted by SubstantialNigh to Dexcrypto [link] [comments]


2021.09.17 05:25 AstronautOne Time to quaff

submitted by AstronautOne to slaythespire [link] [comments]


2021.09.17 05:25 HanonAberberry I wrote a song for my first 6 fans

submitted by HanonAberberry to PromoteYourMusic [link] [comments]


2021.09.17 05:25 TheJacobGhostly First build, had to work many a hours for this. Wire management sucks i know

submitted by TheJacobGhostly to pcmasterrace [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Killer-Sharpe H: Ari50c25 fixer + 500 G&B3 mags W: Legacy offers

submitted by Killer-Sharpe to Market76 [link] [comments]


2021.09.17 05:25 DanTDMFan777 Hmm 🤔🤔🤔

Hmm 🤔🤔🤔 submitted by DanTDMFan777 to DanTDM [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Silverdome08 Dog Car Seats Waterproof Pet Booster Seat with Storage Pocket and Clip-On Safety Leash, $55. FREE for US product testers. DM for details

Dog Car Seats Waterproof Pet Booster Seat with Storage Pocket and Clip-On Safety Leash, $55. FREE for US product testers. DM for details submitted by Silverdome08 to AMZreviewTrader [link] [comments]


2021.09.17 05:25 BSN_tg_bgg How to play Oklahoma Gin Rummy

How to play Oklahoma Gin Rummy submitted by BSN_tg_bgg to CardGameMeetups [link] [comments]


2021.09.17 05:25 LEADFARMER0027 Ran into this ABSOLUTE UNIT in The Old Republic, outside the Tython temple.

submitted by LEADFARMER0027 to StarWars [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Longjumping-Bug-6643 Xbox Gamepass player here… I finally one did a 1 life play through of The game and my second clear ever. I’m feeling really proud of myself 😌

Xbox Gamepass player here… I finally one did a 1 life play through of The game and my second clear ever. I’m feeling really proud of myself 😌 submitted by Longjumping-Bug-6643 to HadesTheGame [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Zirtzzz What makes you immediately distrust someone?

submitted by Zirtzzz to AskReddit [link] [comments]


2021.09.17 05:25 SunsetLions Good news and a question

Hi!!
I just wanted to say that I started counting calories (with an apps help) and started to lose weight steadily. I decided to go with 1500 a day as it seems enough.
However, these past few days after I eat throughout the day and end up with the 1500 calories (sometimes I get a few extra, like an extra 40 or 100 calories) and each time I drink some water, about 5-10 minutes later, my stomach starts to rumble and I even drink some water to check if it really is empty, (as my brain sometimes tries to trick me), should I really eat more or no??
Why does my body do that? Can somebody help explain on what I should do? Thank you so much!!!
submitted by SunsetLions to WeightLossAdvice [link] [comments]


2021.09.17 05:25 TheLyricss Jeon Mi Do & Mido and Falasol - Butterfly Lyrics (Hospital Playlist Season 2 OST)

Jeon Mi Do & Mido and Falasol - Butterfly Lyrics (Hospital Playlist Season 2 OST) submitted by TheLyricss to TheWaoFamMusic [link] [comments]


2021.09.17 05:25 alexman12345 Boo Greg Gutfeld, yay Main Mommy Drew!!!

Boo Greg Gutfeld, yay Main Mommy Drew!!! submitted by alexman12345 to yourmomshousepodcast [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Yung_Bich YO can one of y’all remake Transymphony to where the beat and adlibs are all lOuder and pOst that shi please?

submitted by Yung_Bich to liltecca [link] [comments]


2021.09.17 05:25 avowed Has there been any word from Riot on when they will balance ARAM again?

ARAM desperately needs a new round of nerfs/buffs (tahm, varus ezreal, veigo, bruisers, etc.) But it seems Riot has turned a blind eye to the modes balance and tbh it's kinda ruining my fun seeing those champs and just sighing because it's not gonna be a fun game unless I'm also on something broken.
submitted by avowed to ARAM [link] [comments]


2021.09.17 05:25 Grisaia11283 Are the 'Unstable' versions of Debian less stable compared to other rolling releases?

By less stable, I mean more likely to break when compared to something like Arch.
submitted by Grisaia11283 to linuxquestions [link] [comments]


2021.09.17 05:25 7IRISIRI7 Is it worth it?

My brain is creating excuses...help
submitted by 7IRISIRI7 to NoFap [link] [comments]


2021.09.17 05:25 saske2k20 Amo minha mãe mas conviver com ela é difícil!

Meu pai morreu há uns 3 meses e até para tirar ela de casa e esfriar a mente chamei para passar uns dias comigo.
Tem sido agridoce, ela ajuda bastante, é uma pessoa amorosa, mas é extremamente teimosa e ansiosa com coisas sem sentido.
Se eu falo alto para ela do tipo "vou lhe dar isso pq pode acontecer algo..." ela já entende que estou agourando ela.
Esses dias eu ia no mercado eu dei a chave para ela da casa, ela queria que eu levasse, eu falei que se a casa pegasse fogo ela ia ficar presa, ela entendeu que a casa podia pegar fogo ou que "deus ia salvar" tipo como assim?
Fora outras coisas:

O que me irrita é que ela vive reclamando que não saia na cidade dela para lugar algum, que ninguém levava ela a lugar nenhum, quando eu faço isso num lugar novo ela não quer ou reclama que o lugar é caro, as pessoa são apáticas, clima é frio.
Não sei se é coisa de gente mais velha ou a criação dela foi toda errada, mas hoje eu percebo que em vários aspectos sou bem mais parecido com meu pai do que ela ao mesmo tempo que percebo que nós somos muito diferentes para conviver muito tempo somente os dois.
Foi bom esse período juntos mas hoje tenho certeza disso: Só da para conviver um limite de tempo, eu estava planejando voltar para minha casa e morar com ela até ano que vem, já vi que não vai ser possível até pela minha saúde mental.
submitted by saske2k20 to desabafos [link] [comments]


http://ecotropa74.ru